Follow Us

ባላትን በማስተባበር ተገቢውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በፍላጎት ላይ የተመሠረተ በሀገራችን የማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ላይ አስተዋፅኦ በማበርከት ለአባላት የተሻለ የቁጠባ፣ የብድር እና ሌሎች የፋይናንስ አቅርቦት እንዲያገኙ በማድረግ የኑሮ ደረጃቸውን ማሻሻል፡፡

ባላትን በማስተባበር ተገቢውን ቴክኖሎጂ በመጠቀም በፍላጎት ላይ የተመሠረተ በሀገራችን የማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ ለውጥ ላይ አስተዋፅኦ በማበርከት ለአባላት የተሻለ የቁጠባ፣ የብድር እና ሌሎች የፋይናንስ አቅርቦት እንዲያገኙ በማድረግ የኑሮ ደረጃቸውን ማሻሻል፡፡

2 Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *